Koszyk

Regulamin

Regulamin Sklepu Internetowego Wypiekarnia

I. Postanowienia ogólne

Sklep Internetowy Wypiekarnia dostępny pod adresem internetowym: https://wypiekarnia.com/ prowadzony jest przez firmę Wypiekarnia (Wypiekarnia Martyna Mrozowska prowadząca działalność gospodarczą w Rzeszowie, przy ul. Hetmańskiej 32, 35-045 Rzeszów, NIP: 8133632565); e-mail: moja.wypiekarnia@gmail.com ; telefon: (+48) 697815372.

Każdy Klient dokonujący zakupu Produktów oferowanych w Sklepie Internetowym zobowiązany jest do zapoznania się z niniejszym Regulaminem.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego. Ewentualne spory mogące wyniknąć w związku z wykonywaniem Usług będą rozstrzygane w drodze polubownej, a w przypadku nieosiągnięcia porozumienia będą poddane rozstrzygnięciu sądu.

Korzystanie ze Sklepu Internetowego przez Klienta możliwe jest pod warunkiem spełnienia przez Klienta następujących minimalnych wymagań technicznych:

II. Definicje

Poniższym wyrażeniom użytym w treści Regulaminu nadano następujące znaczenie:

Sklep Internetowy – platforma teleinformatyczna służąca do zdalnego wyboru oraz zakupu Produktów oferowanych przez Usługodawcę dostępna pod adresem https://wypiekarnia.com/.

Użytkownik/Klient – osoba fizyczna, która ukończyła 18 rok życia lub posiada pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ale mogąca we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, która korzysta ze Sklepu Internetowego;

Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. z 2019 r. poz. 1145 t.j., ze zm.);

Usługodawca – Wypiekarnia Martyna Mrozowska prowadząca działalność gospodarczą w Rzeszowie, przy ul. Hetmańskiej 32, 35-045 Rzeszów, NIP: 8133632565);

Sprzedający – Usługodawca, w momencie zawarcia Umowy Sprzedaży
z Użytkownikiem/Klientem, staję się jednocześnie Sprzedającym;

Produkt – oferowane przez Usługodawcę możliwe do wyboru w zakładce https://wypiekarnia.com/sklep/;

Odbiór własny – zakupiony Produkt można odebrać bezpośrednio w siedzibie firmy Wypiekarnia, w Rzeszowie, przy ul. Hetmańskiej 32, 35-045 Rzeszów, po wcześniejszym ustaleniu daty odbioru Produktu przy składaniu Zamówienia;

Firma transportowa – podmiot, za pomocą którego Usługodawca dostarcza do Klienta Produkt na skutek zawarcia Umowy Sprzedaży,

Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny zawierana na odległość, tj. za pośrednictwem Sklepu Internetowego pomiędzy Klientem, a Usługodawcą w rozumieniu ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2020 r. poz. 287 t.j., ze zm.);

Konto – zbiór informacji przechowywanych w Sklepie Internetowym oraz w systemie teleinformatycznym Usługodawcy dotyczących danego Klienta oraz składanych przez niego Zamówień i zawieranych Umów Sprzedaży;

Zamówienie – deklaracja woli zakupu Produktu dostępnego w Sklepie Internetowym poprzez zdalne wypełnienie elektronicznego formularza dostępnego w Sklepie Internetowym;

Login – adres poczty elektronicznej Klienta lub dowolnie wybrany pseudonim używany podczas procesu rejestracji i każdorazowego korzystania z Konta;

Hasło – ciąg znaków alfanumerycznych konieczny do dokonania autoryzacji (identyfikacji Klienta) w trakcie uzyskiwania dostępu do Konta ustalany samodzielnie przez Klienta;

Regulamin – niniejszy dokument;

Polityka Prywatności – zbiór zasad dotyczących przetwarzania i ochrony danych osobowych Klienta.

Usługa – usługa świadczona Użytkownikowi nieodpłatnie przez Usługodawcę na zasadach określonych w Regulaminie drogą elektroniczną w rozumieniu art. 2 pkt.4 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2020 r. poz. 344 t.j., ze zm.);

Newsletter – informacje handlowe w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2020 r. poz. 344 t.j., ze zm.) pochodzące od Usługodawcy;

III. Sklep internetowy

Sklep Internetowy prezentuje Produkty i ich ceny oraz zaprasza Klientów do zawierania Umów Sprzedaży w zakresie Produktów oferowanych przez Usługodawcę. Prezentacja produktów odbywa się na stronie: https://wypiekarnia.com/sklep.

Ceny Produktów są cenami brutto i podawane są w złotych polskich. Ceny Produktów wskazane na Stronie Sklepu Internetowego nie zawierają kosztów dostawy. Koszty dostawy są podawane na stronie Sklepu Internetowego w trakcie składania Zamówienia, w tym także bezpośrednio przed jego złożeniem.

IV. Korzystanie ze Sklepu Internetowego

Rejestracja Konta wymaga od Klienta zdalnego wypełnienia formularza elektronicznego dostępnego w Sklepie Internetowym poprzez wprowadzenie wymaganych przez Usługodawcę danych, w tym danych osobowych obejmujących imię i nazwisko Klienta, adres poczty elektronicznej (e-mail) Klienta, jego numer telefonu, kod pocztowy, miasto oraz ulicę wraz z numerem domu i lokalu. W procesie rejestracji Konta Użytkownik samodzielnie ustala login i hasło. Rejestracja Konta wymaga zaakceptowania przez Klienta Regulaminu i Polityki Prywatności.

Rejestracja Konta jest równoznaczna z zawarciem pomiędzy Użytkownikiem a Usługodawcą umowy o świadczenie Usług.

Konto jest przypisane do Użytkownika. Użytkownik ma prawo do rejestracji tylko jednego Konta.

Umowa o świadczenie Usług zostaje zawarta na czas nieokreślony. W przypadku ustania pomiędzy stronami mocy wiążącej umowy o świadczenie Usług, Konto danego Użytkownika przestaje być aktywne i dostępne dla Użytkownika, a wszelkie złożone przez niego Zamówienia, z wyjątkiem tych, co do których doszło już do zawarcia umów sprzedaży, zostają anulowane.

Informacje zgromadzone na Koncie są dostępne dla Usługodawcy.

Konto dostępne jest dla osób, które zalogują się na nim podając odpowiedni Login i Hasło. Użytkownik ponosi całkowitą odpowiedzialność za skutki udostępnienia Loginu i Hasła osobom trzecim. Umowy sprzedaży lub umowy świadczenia usług zawarte przez osoby trzecie korzystające z konta danego Użytkownika, z przyczyn nie leżących po stronie Usługodawcy/Sprzedającego, uważane są za zawarte w imieniu Użytkownika i mają moc wiążącą wobec tego Użytkownika.

Wymóg rejestracji i korzystania z Konta nie ma zastosowania do Klientów korzystających ze Sklepu Internetowego w formule „Zamów bez rejestracji”. W takim przypadku, Klient przed złożeniem Zamówienia zobowiązany jest wypełnić stosowny formularz elektroniczny dostępny w Sklepie Internetowym poprzez wprowadzenie wymaganych przez Usługodawcę danych koniecznych dla jego identyfikacji oraz zawarcia i wykonania Umowy Sprzedaży. Za dane konieczne do identyfikacji Klienta uważa się dane osobowe obejmujące jego imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej (e-mail) oraz numer telefonu, kod pocztowy, miasto oraz ulicę wraz z numerem domu i lokalu. Złożenie Zamówienia bez rejestracji wymaga zaakceptowania przez Klienta Regulaminu i Polityki Prywatności.

Klient korzystający ze Sklepu Internetowego ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do Newslettera (wyrażenia dobrowolnej zgody na przesyłanie mu za pomocą określonych kanałów komunikacji informacji o treści marketingowej).

V. Zamówienie

Klient może złożyć Zamówienie w następujący sposób:

 • przez Konto – po zarejestrowaniu Konta i zalogowaniu się na Koncie z wykorzystaniem właściwego Loginu i Hasła;
 • z wykorzystaniem formuły „Zamów bez rejestracji” – tj. bez konieczności rejestrowania Konta, a jedynie poprzez zdalne wypełnienie stosownego formularza elektronicznego
  w Sklepie Internetowym, pod warunkiem akceptacji Regulaminu i Polityki Prywatności.

Zamówienia w Sklepie Internetowym można składać dwadzieścia cztery (24) godziny na dobę przez cały rok kalendarzowy, z zastrzeżeniem, że Zamówienia złożone w dni ustawowo wolne od pracy będą rozpatrywane następnego dnia roboczego. Sklep Internetowy może być niedostępny dla Klientów podczas okresowej konserwacji oraz w razie jego awarii, przy czym Usługodawca podejmie czynności służące jak najszybszemu przywróceniu jego pełnej funkcjonalności dla Klientów.

W celu złożenia Zamówienia Klient – poprzez dostęp do Sklepu Internetowego:

 • wybiera Produkt, który ma być przedmiotem Umowy Sprzedaży, poprzez dodanie go do koszyka;
 • wybiera sposób płatności spośród opcji oznaczonych, jako dostępne w Sklepie Internetowym;
 • weryfikuje prawidłowość wprowadzonych/wybranych danych dotyczących Zamówienia, w szczególności ilość i rodzaj zamawianych Produktów, danych Klienta, cenę za Produkt oraz formę płatności;
 • potwierdza jako wiążące go postanowienia Regulaminu i Polityki Prywatności;
 • zaznacza opcję „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”, która oznacza, że złożenie zamówienia wiąże się z obowiązkiem zapłaty

Klient będzie informowany przez Usługodawcę o poszczególnych etapach realizacji Zamówienia (przez sms lub e-mail, a także poprzez Konto).

VI. Odbiór własny / dostawa / płatność

Klient dokonuje płatności z góry w następujący sposób:

 • płatność online – system szybkich płatności elektronicznych. Klient wybierający płatność online zobowiązany jest dokonać zapłaty za zamówiony Produkt, najpóźniej w przeciągu jednego (1) dnia kalendarzowego (z uwzględnieniem sobót, niedzieli oraz dni ustawowo wolnych od pracy), następującego po dniu, w którym złożył Zamówienie.

Zakupiony Produkt można odebrać bezpośrednio w siedzibie firmy Wypiekarnia, w Rzeszowie, przy ul. Hetmańskiej 32, 35-045 Rzeszów, po wcześniejszym ustaleniu daty odbioru Produktu.

Opcja wyboru daty odbioru Produktu dostępna będzie poprzez skorzystania z funkcji kalendarza, przy składaniu Zamówienia.

Usługodawca realizuje również dostawy Produktów przy współpracy z podmiotami trzecimi (Firmami transportowymi). Dostawa wykonywana jest wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Koszty dostawy są podawane Klientowi podczas składania Zamówienia. Produkty dostarczane są od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. Firma transportowa może skontaktować się drogą telefoniczną
(w tym sms) lub e-mailową z Klientem i uzgodnić z Klientem inny termin dostawy lub w celu uzgodnienia przed dostawą innych kwestii kluczowych dla skutecznego odbioru Produktu.

VII. Zmiana, wstrzymanie realizacji i anulowanie Zamówienia

Klient uprawniony jest do wstrzymania realizacji opłaconego Zamówienia, nie później niż do 4 dni roboczych przed planowaną datą Odbioru własnego Produktu.  W przypadku niezachowania wskazanego terminu Zamówienie uważa się za skutecznie zrealizowane (Sprzedający wykonał swoje zobowiązanie).

VIII. Reklamacje

W przypadku niezgodności Produktu z Zamówieniem, Klient uprawniony jest do złożenia reklamacji. Reklamację można złożyć wysyłając wiadomość e-mail na adres: wypiekarnia.zamowienia@gmail.com.

Reklamację uważa się za zarejestrowaną w momencie otrzymania przez Usługodawcę zgłoszenia od Klienta.

Reklamacje rozpatrywane są w ciągu maksymalnie 4 dni roboczych od dnia zgłoszenia. Usługodawca poinformuje Klienta telefonicznie bądź poprzez wysłanie wiadomości elektronicznej (e-mail) o wynikach postępowania reklamacyjnego.

IX. Odstąpienie od umowy

Zgodnie z art. 38 ust. 3, ust. 4 oraz ust. 12 ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 287 t.j., ze zm.) Klientowi będącemu Konsumentem nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, o którym mowa w art. 27 wymienionej ustawy, z uwagi na charakterystykę Produktu, jakim są indywidualnie przygotowywane wypieki, o krótkim okresie przydatności do spożycia.

X. Dane osobowe

Podane przez Klienta dane osobowe Usługodawca zbiera i przetwarza zgodnie
z obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z Polityką Prywatności.[KK4]

Administratorem danych osobowych Klientów (dalej: „Administrator”) w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: „RODO”) jest Usługodawca – Wypiekarnia Martyna Mrozowska prowadząca działalność gospodarczą w Rzeszowie, przy ul. Hetmańskiej 32, 35-045 Rzeszów, NIP: 8133632565);

Kontakt z Administratorem możliwy jest za pośrednictwem:

Dane osobowe Użytkowników, którzy założyli Konto na stronie Sklepu internetowego są przetwarzane wyłącznie w zakresie koniecznym do rejestracji i obsługi Konta danego Użytkownika na stronie Sklepu internetowego.

Dane osobowe Klienta są przetwarzane w celu realizacji Zamówienia i wykonania zawartej z nim Umowy sprzedaży  w tym przygotowania i wydania lub dostawy Zamówienia, wystawienia faktury, a także w celu skorzystania z prawa do złożenia reklamacji na zasadach określonych w Regulaminie.

Klient może wyrazić uprzednią zgodę poprzez akceptację stosownej klauzuli na wysyłanie mu informacji marketingowych przez firmę Wypiekarnia, za pośrednictwem wybranych
i dogodnych dla niego kanałów komunikacji. Udzielenie zgody, o której mowa w zdaniu poprzedzającym jest dobrowolne i nie warunkuje realizacji złożonego Zamówienia.

Usługodawca przetwarza dane osobowe Klientów na podstawie:

 1. niezbędności do wykonania umowy lub do podjęcia działań przed jej zawarciem; art. 6 ust. 1 lit. b RODO) odrębnie dla celu:
  1. realizacji zakupów – składania Zamówień;
  2. rejestracji konta Użytkownika;
 2. obowiązku prawnego w związku z wykonaniem umowy (art. 6 ust. 1 lit. c w zw. z art. 6 ust. 1 lit. b RODO) w celu realizacji zgłoszonych reklamacji;
 3. zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), odrębnie dla celu:
  1. wyboru preferowanej formy przekazywania informacji marketingowych;
  2. zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które ma na celu przygotowanie oferty uwzględniającej specjalne rabaty i promocje;
 4. prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), odrębnie dla celu:
  1. marketingu produktów i usług Administratora, w tym w celach analitycznych i profilowania, gdzie uzasadnionym interesem jest prowadzenie marketingu bezpośredniego własnych produktów i usług. Profilowanie danych ma na celu badanie preferencji zakupowych Klientów oraz w ramach opieki nad nimi – przygotowanie oferty produktów uwzględniającej preferencje zakupowe;
  2. przeprowadzania badania opinii Klientów, na podstawie udzielonych odpowiedzi w ankiecie, gdzie uzasadnionym interesem jest doskonalenie jakości obsługi i świadczonych usług;
  3. kontaktu – udzielenia informacji, gdzie uzasadnionym interesem jest opieka nad Klientem oraz udzielanie odpowiedzi na zadane pytania;
  4. dochodzenia roszczeń związanych z zawartą umową, gdzie uzasadnionym interesem Administratora jest możliwość dochodzenia i ochrony przed ewentualnymi roszczeniami;
 5. obowiązku prawnego (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) w celu wypełniania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym przepisów o rachunkowości oraz obowiązków podatkowych.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne do realizacji powyżej wskazanych celów, w tym obsługi Konta Klienta, dostarczenia Zamówienia, wystawienia faktury, obsługi reklamacji.

Dane osobowe mogą być udostępnianie podmiotom do tego upoważnionym na podstawie przepisów prawa. Dane osobowe Klienta będą udostępnione partnerom logistycznym odpowiedzialnym za płatności online oraz dostawę Produktów. Szczegółowe informacje o sposobie przetwarzania danych osobowych przez partnerów Administratora znajdują się w Polityce Prywatności.

Administrator może powierzyć w drodze pisemnej umowy przetwarzanie danych osobowych podmiotom trzecim wyłącznie w określonym przez niego celu i zakresie koniecznym do rejestracji i obsługi Konta Klienta lub realizacji danego Zamówienia i wykonania umowy zawartej z Klientem, zgodnie z art. 28 RODO.

Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

Dane osobowe Klienta będą przetwarzane przez okres trwania umowy, jak również przez okres umożliwiający rozpatrywanie reklamacji, w tym będą przechowywane do momentu przedawnienia ewentualnych roszczeń lub wygaśnięcia obowiązku archiwizacji danych wynikającego z przepisów prawa, w szczególności obowiązku dotyczącego przechowywania dokumentów księgowych. Administrator przestanie wcześniej przetwarzać dane na potrzeby marketingu produktów i usług, w tym profilowania, jeżeli Klient zgłosi sprzeciw wobec przetwarzania danych w tych celach. W razie przetwarzanie danych osobowych w oparciu
o wyrażoną przez zgodę, dane Klienta będą przechowywane do momentu wycofania zgody.

Klient posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia, wniesienia sprzeciwu, prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie. Skorzystanie z prawa do wycofania zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych, które miało miejsce przed wycofaniem zgody.

Klientowi przysługuje prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Klienta narusza przepisy RODO.

XI. Postanowienia końcowe

Wszelkie prawa do Sklepu Internetowego, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, domeny internetowej, strony internetowej Sklepu Internetowego, a także do formularzy, logotypów należą do Usługodawcy.

Usługodawca uprawniony jest do jednostronnej zmiany Regulaminu w przypadku zaistnienia ważnych przyczyn, do których należą:

 • zmiany obowiązujących przepisów prawa mających zastosowanie do transakcji zawieranych na odległość;
 • zmiany oferty Sklepu Internetowego dotyczącej Produktów lub zmiany oferty zamieszczanej na stronie Sklepu Internetowego, z zastrzeżeniem że zmiany Regulaminu mają na celu dostosowanie treści Regulaminu do oferty. Usługodawca powiadomi Klienta o każdorazowej zmianie Regulaminu, w formie komunikatu przesłanego na adres poczty elektronicznej podany Usługodawcy przez Klienta, z odpowiednim wyprzedzeniem (min. 14 dni przed planowaną zmianą Regulaminu);
 • w przypadku uznania poszczególnego postanowienia regulaminu za nieważne lub bezskuteczne.

Klient niniejszym oświadcza, że zapoznał się z Regulaminem oraz Polityką Prywatności, rozumie treść tych dokumentów i w pełni ją akceptuje oraz zobowiązuje się do jej przestrzegania.