Koszyk

Polityka prywatności

Zasady przetwarzania danych osobowych – polityka prywatności

I. Wprowadzenie

Niniejsza Polityka Prywatności reguluje kwestie gromadzenia, przechowywania i wykorzystywania danych osobowych Użytkowników strony internetowej https://wypiekarnia.com/ (dalej „Strona” lub „Strona internetowa”). Administratorem tych danych jest firma Wypiekarnia (Wypiekarnia Martyna Mrozowska prowadząca działalność gospodarczą w Rzeszowie, przy ul. Hetmańskiej 32, 35-045 Rzeszów, NIP: 8133632565) (dalej „Wypiekarnia”). Dane osobowe są pozyskiwane i przetwarzane w sposób i na zasadach określonych w niniejszej Polityce.

II. Postanowienia ogólne

Wypiekarnia przywiązuje szczególną wagę do ochrony prywatności swoich klientów, kontrahentów i pracowników. Jednym z jej kluczowych aspektów jest ochrona praw i wolności osób fizycznych w związku przetwarzaniem ich danych osobowych.

Dbamy, by przetwarzanie Twoich danych odbywało się zgodne z przepisami Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych 2016/679/WE (zwanego dalej „RODO”), ustawy o ochronie danych osobowych, a także przepisami szczególnymi.

Wypiekarnia jest administratorem danych osobowych w rozumieniu art. 4 pkt 7 RODO, korzystamy też z usług podmiotów przetwarzających, o których mowa w art. 4 pkt. 8 RODO – przetwarzają one dane osobowe w imieniu administratora (są to np. firmy księgowe, czy informatyczne).

Wypiekarnia wdraża odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby zapewnić stopień bezpieczeństwa odpowiadający ewentualnemu ryzyku naruszenia praw lub wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie wystąpienia i wadze zagrożenia. Nasze działania w zakresie ochrony danych osobowych oparte są na przyjętych politykach i procedurach oraz regularnych szkoleniach podnoszących wiedzę i kompetencje naszych prawników w tym obszarze.

III. Do czego wykorzystujemy Twoje dane osobowe (podstawa i cel przetwarzania danych)

Poniżej opisaliśmy cele, dla których wykorzystujemy Twoje dane osobowe. Postawą prawną przetwarzania przez nas danych osobowych jest: (i) dobrowolna i świadoma zgoda na przetwarzanie dotyczących danych osobowych lub (ii) konieczność przetwarzania takich danych w związku z wykonywaniem zawartej umowy sprzedaży lub obsługi konta w naszym sklepie internetowym (ii) nasze prawnie uzasadnione interesy (w takim przypadku wyjaśnimy, jakie to interesy).

Cel przetwarzaniaPodstawa prawna przetwarzania
przekazywanie informacji na temat zamówienia usługi lub produktu / realizacja zawartej umowy;Art. 6 ust. 1 lit. b) RODO. Konieczność wynikająca z umowy – przetwarzamy dane osobowe, aby wykonać swoje zobowiązanie polegające na dostarczeniu i realizacji złożonego zamówienia w sklepie internetowym (np. dostarczenie zamówionego produktu, obsługa reklamacji itp.), w tym świadczenia usługi posiadania konta w naszym sklepie internetowym.
kontaktowanie się w sprawie oceny produktu lub usługi lub w celu uzyskania informacji zwrotnych po wykonaniu zamówienia lub świadczeniu usługi;Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Prawnie uzasadnione interesy – przetwarzamy dane osobowe, aby skontaktować się z Tobą w celu uzyskania informacji zwrotnych na temat zamówionego u nas produktu lub usługi.
komunikacja w innych celach. Na przykład, wykorzystamy Twoje dane kontaktowe, aby odpowiedzieć na jakiekolwiek zadane przez Ciebie pytania;Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Prawnie uzasadnione interesy – przetwarzamy dane osobowe, aby móc odpowiadać na Twoje pytania.
wysyłanie informacji na temat naszych produktów i usług, w tym prezentów, ofert specjalnych i rabatów za pośrednictwem następujących kanałów komunikacji: e-mail, sms/mms, kontakt telefoniczny;Art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, w przypadku wyrażenia przez Ciebie dobrowolnej uprzedniej zgody na taką komunikację.
przegląd Twoich poprzednich zakupów i historii aktywności na naszej stronie w celu przesłania ofert specjalnych lub dostosowania serwisu do Twoich potrzeb;Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Prawnie uzasadnione interesy – przetwarzamy dane osobowe, aby przesłać oferty specjalne i dostosować sposób korzystania z usług oferowanych w sieci.
reakcja na wszelkie roszczenia wobec nas.Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Prawnie uzasadnione interesy – przetwarzamy dane osobowe aby zareagować na wszelkie roszczenia wysuwane w stosunku do nas. W pewnych przypadkach możemy również być zobowiązani do ujawnienia danych osobowych na mocy obowiązujących przepisów prawa (na przykład w związku z postępowaniem przed sądem).

IV. Jakie prawa Ci przysługują

Podejmujemy odpowiednie środki, aby w zwięzłej, przejrzystej, zrozumiałej i łatwo dostępnej formie, jasnym i prostym językiem, udzielić wszelkich stosownych informacji oraz prowadzić z Tobą wszelką komunikację w sprawie przetwarzania danych osobowych w związku z realizacją przysługującego Ci prawa do:

 • informacji udzielanych przy pozyskiwaniu danych osobowych;
 • informacji udzielanych na wniosek – o tym, czy dane są przetwarzane, oraz innych kwestiach określonych w art. 15 RODO, w tym prawa do kopii danych;
 • sprostowania danych;
 • bycia zapomnianym (usunięcia danych);
 • ograniczenia przetwarzania;
 • przenoszenia danych;
 • sprzeciwu (w sytuacji gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 • niepodlegania decyzji opierającej się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu (w tym profilowaniu).

Ponadto, jeżeli Twoje dane osobowe są przetwarzane na podstawie zgody, przysługuje Ci prawo do jej wycofania. Zgoda może ona być wycofana w każdej chwili, co nie wpływa na legalność przetwarzania dokonywanego przed jej wycofaniem.

W celu kontaktu odnośnie realizacji ww. praw, w tym prawa do wycofania zgody marketingowej prosimy o kontakt za pośrednictwem adresu e-mail: moja.wypiekarnia@gmail.com, w temacie wiadomości wpisując „RODO”.

Bezpieczeństwo Twoich danych jest dla nas priorytetem, jeśli jednak uznasz, że przetwarzając Twoje dane osobowe naruszamy przepisy RODO, masz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

V. Jak będziemy się z Tobą kontaktować

Informacji udzielamy na piśmie lub w inny sposób, w tym – w stosownych przypadkach – elektronicznie. Jeżeli tego zażądasz, informacji możemy udzielić ustnie, o ile innymi sposobami potwierdzimy Twoją tożsamość. Jeśli przekażesz swoje żądanie elektronicznie, w miarę możliwości informacje także zostaną przekazane elektronicznie, chyba że wskażesz nam inną preferowaną formę komunikacji. Kontakt z Wypiekarnią jest możliwy na następujące sposoby:

 • korespondencyjnie: Wypiekarnia Martyna Mrozowska; ul. Hetmańska 32, 35-045 Rzeszów;
 • e-mail: moja.wypiekarnia@gmail.com;
 • telefon: (+48) 697815372.

VI. W jakim terminie spełniamy Twoje żądania

Informacji staramy się udzielać bez zbędnej zwłoki – z zasady w terminie miesiąca od otrzymania żądania. W razie potrzeby termin ten może zostać przedłużony o kolejne dwa miesiące z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań. Jednak w każdym przypadku, w terminie miesiąca od otrzymania żądania, poinformujemy Cię o podjętych działaniach i (w stosownych przypadkach) o przedłużeniu terminu, z podaniem przyczyny takiego opóźnienia.

VII, Podwykonawcy / podmioty przetwarzające / odbiorcy danych

Jeżeli współpracujemy z podmiotami, które w naszym imieniu przetwarzają dane osobowe, korzystamy wyłącznie z usług takich podmiotów przetwarzających, które zapewniają wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych,

by przetwarzanie spełniało wymogi RODO i chroniło prawa osób, których dane dotyczą. Odbiorcami Twoich danych osobowych mogą być podmioty dostarczające elementy infrastruktury IT.

Szczegółowo sprawdzamy podmioty, którym powierzamy przetwarzanie Twoich danych. Zawieramy z nimi szczegółowe umowy, a także dokonujemy okresowych kontroli zgodności operacji przetwarzania z treścią takie umowy i przepisami prawa.

Ponadto odbiorcami Twoich danych osobowych mogą być również inni administratorzy danych osobowych tj. firmy transportowe i kurierskie oraz podmioty świadczące usługi płatnicze, odpowiedzialne za realizację płatności online.

Poniżej przesyłami linki do polityki prywatności naszych partnerów:

VIII. Jak dbamy o przetwarzanie Twoich danych

Regularnie sprawdzamy i aktualizujemy naszą dokumentację, by móc wykazać spełnienie wymagań prawa zgodnie ze sformułowaną w RODO zasadą rozliczalności, ale też w trosce o interesy osób, których dane dotyczą staramy się inkorporować do niej najlepsze praktyki rynkowe.

IX. Retencja danych

Dane osobowe przechowujemy w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą, przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane. Po upływie takiego okresu dane anonimizujemy (pozbawiamy cech umożliwiających zidentyfikowanie danej osoby) albo usuwamy. Usuwanie danych osobowych jest całkowite i trwałe. Okres przetwarzania danych określamy w pierwszej kolejności na podstawie przepisów prawa, a także usprawiedliwionego interesu administratora (np. działalność marketingowa).

X. Upoważnienia

Zapewniamy, by każda osoba działająca z naszego upoważnienia i mająca dostęp do Twoich danych osobowych przetwarzała je wyłącznie na nasze polecenie, chyba że inne wymagania wynikają z prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego.